Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2016 av den 29 april 2016 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/2022]