SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve