KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naudojimosi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, Komisijai suteiktais pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje