Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1823 z 8. augusta 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 s cieľom zaradiť D-fruktózu ako účinnú látku do jeho prílohy I (Text s významom pre EHP)