Υπόθεση T-219/20: Προσφυγή της 15ης Απριλίου 2020 — JK κατά Επιτροπής