Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1570 на Комисията от 15 септември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/366 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/367 за налагане на окончателно изравнително и окончателно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република и за отмяна на Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки (ОВ L 238, 16.9.2017 г.)$