Υπόθεση T-519/19: Προσφυγή της 22ας Ιουλίου 2019 — Forte κατά Κοινοβουλίου