Sklep Skupnega odbora EGP št. 26/2013 z dne 1. februarja 2013 o spremembi Priloge XX (Okolje) k Sporazumu EGP