Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1188 z 20. júla 2016, ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o dovozné licencie v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 891/2009 v sektore cukru