Υπόθεση C-412/10: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 17ης Νοεμβρίου 2011 [αίτηση του High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Deo Antoine Homawoo κατά GMF Assurances SA [Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές — Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007 — Πεδίο εφαρμογής ratione temporis]