Věc C-412/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. listopadu 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Spojené království) — Deo Antoine Homawoo v. GMF Assurances SA ( „Soudní spolupráce v občanských věcech — Právo rozhodné pro mimosmluvní závazkové vztahy — Nařízení (ES) č. 864/2007 — Aplikace ratione temporis“ )