P7_TA(2013)0417 Prenosne baterije in akumulatorji, ki vsebujejo kadmij ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. oktobra 2013 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg za prenosne baterije in akumulatorje, ki vsebujejo kadmij, namenjene za brezžično električno orodje (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)) P7_TC1-COD(2012)0066 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 10. oktobra 2013 z namenom sprejetja Direktive 2013/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja na trg prenosnih baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo kadmij, namenjenih za brezžično električno orodje, in gumbastih celic z nizko vsebnostjo živega srebra ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2009/603/ES