Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/105 ze dne 27. ledna 2016, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 4, 6 a 13 (Text s významem pro EHP)