Решение на Съда (пети състав) от 2 май 1996 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Неизпълнение на задължения - Директива 92/50/ЕИО. # Дело C-234/95. TITJUR Комисия/Франция