Spojené věci C-501/12 až C-506/12, C-540/12 a C-541/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin — Německo) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12) v. Land Berlin, Spolková republika Německo „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Články 2, 3 odst. 1 písm. c) a 6 odst. 1 — Přímá diskriminace na základě věku — Základní plat úředníků stanovený v závislosti na věku — Přechodný režim — Přetrvávání rozdílného zacházení — Odůvodnění — Nárok na náhradu — Odpovědnost členského státu — Zásada rovnocennosti a zásada efektivity“