/* */

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2010/015 FR/ Peugeot Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení (žádost EGF/2010/015 FR Peugeot, Francie) (COM(2012)0461 – C7-0222/2012 – 2012/2165(BUD))#PŘÍLOHA