Υπόθεση C-214/19 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2020 — achtung! GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) [Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β' – Διακριτικός χαρακτήρας – Έλλειψη]