Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w stosunku do zakładu ubezpieczeń Balva sp. z o.o. (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))