Oprava nařízení Komise (ES) č. 1031/2008 ze dne 19. září 2008 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EΗS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku ( Úř. věst. L 291 ze dne 31.10.2008 )