Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/896 z 24. mája 2017 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej mikroorganizmom Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ako kŕmnej doplnkovej látky v tuhej forme pre všetky druhy hydiny a ošípaných (okrem ciciakov) [držiteľ povolenia spoločnosť Danisco (UK) Ltd.] (Text s významom pre EHP )$