Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 , kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)