Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/68 av den 25 januari 2021 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2020/1809 om vissa skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2021) 482] (Text av betydelse för EES)