Komisjoni rakendusotsus, 4. oktoober 2011 , lubatud raudteeveeremitüüpide Euroopa registri kohta (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6974 all) EMPs kohaldatav tekst