Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2011 , για το ευρωπαϊκό μητρώο εγκεκριμένων τύπων σιδηροδρομικών οχημάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 6974] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ