Věc C-505/17 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 28. února 2019 — Groupe Léa Nature v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Debonair Trading Internacional Lda („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky „SO’BiO ētic“ — Slovní a obrazové ochranné známky Společenství a národní slovní a obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „SO… ?“ — Námitky majitele ochranné známky — Zamítnutí zápisu“)