Věc T-576/08: Žaloba podaná dne 23. prosince 2008 – Německo v. Komise