Věc C-487/06 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. prosince 2008 – British Aggregates Association v. Komise Evropských společenství, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Environmentální daň z kameniva ve Spojeném království )