Věc C-328/05 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. května 2007 – SGL Carbon AG v. Komise Evropských společenství (Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Pokyny o metodě stanovování pokut — Sdělení o spolupráci — Zásada non bis in idem)