Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 januari 2009 over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende beperkingen van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))