Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. januar 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (dichlormethan) (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD))