Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2009 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu) (KOM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))#P6_TC1-COD(2008)0033 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. ledna 2009 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2009/ES, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání dichlormethanu