Ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2009 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))