Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2007 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o některá dočasná ustanovení o sazbách daně z přidané hodnoty (KOM(2007)0381 - C6-0253/2007 - 2007/0136 (CNS))