Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1255 zo 7. septembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v tradične údenom mäse a údených mäsových výrobkoch a v tradične údených rybách a údených produktoch rybolovu, a ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu PAU v potravinách rastlinného pôvodu v prášku používaných na prípravu nápojov (Text s významom pre EHP)