Дело C-53/17: Определение на Съда (шести състав) от 11 май 2017 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt./Nemzetgazdasági Minisztérium (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Помощи, предоставени от държавите членки — Дерогации от забраната на държавните помощи — Помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар — Регламент (ЕО) № 800/2008 — Определение за микро, малки и средни предприятия — Свързани предприятия — Предприятия, които извършват дейността си на същия пазар и са част от цялостна група от предприятия, притежавана от членовете на едно и също семейство — Понятие „група от действащи съвместно физически лица“)