Υπόθεση C-910/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 12 Δεκεμβρίου 2019 — Bankia S.A. κατά Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)