Komission asetus (EY) N:o 725/2008, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2008 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön