Eiropas Parlamenta un padomes regula (EK) Nr. 304/2003 (2003. gada 28. janvāris) par bīstamu ķīmisku vielu eksportu un importu (Dokuments attiecas uz EEZ)