Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2225 z dne 30. novembra 2015 o spremembi odločb 2005/734/ES, 2006/415/ES in 2007/25/ES ter Izvedbenega sklepa Komisije 2013/657/EU glede njihovega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8335) (Besedilo velja za EGP)