2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2225, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2005/734/EB, 2006/415/EB, 2007/25/EB ir Įgyvendinimo sprendimas 2013/657/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8335) (Tekstas svarbus EEE)