Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2225 оd 30. studenoga 2015. o izmjeni odluka 2005/734/EZ, 2006/415/EZ i 2007/25/EZ i Provedbene odluke 2013/657/EU u odnosu na njihovo razdoblje primjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8335) (Tekst značajan za EGP)