Υπόθεση T-608/18: Προσφυγή-αγωγή της 8ης Οκτωβρίου 2018 — Sammut κατά Κοινοβουλίου