Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/779 оd 12. lipnja 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/250 u pogledu datumâ primjene s obzirom na produljenje roka za prenošenje Direktive (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)