Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/779, 12. juuni 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2019/250 kohaldamiskuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 ülevõtmise tähtaja pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst)