1968 m. kovo 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/68, nustatantis skirtų pražydinti svogūnėlių, gumbasvogūnių ir gumbavaisių kokybės standartus