Komisjoni otsus (EL) 2020/1803, 27. november 2020, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid trükitud paberile, paberkirjatarvetele ja paberkandekottidele (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8155 all) (EMPs kohaldatav tekst)