2010/395/: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2009 , σχετικά με την κρατική ενίσχυση C 17/09 (πρώην N 265/09) που χορηγήθηκε από τη Γερμανία για την αναδιάρθρωση της Landesbank Baden-Württemberg [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9955] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ