KOMISSION ASETUS (EY) N:o 563/95, annettu 14 päivänä maaliskuuta 1995, maito- ja maitotuotealan tuontimaksujen vahvistamisesta