Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu na zmenu smernice Rady 2011/16/EÚ týkajúcej sa administratívnej spolupráce v oblasti daní Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu 2021/C 96/09