Lieta T-74/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 22. februāra spriedums — Nestlé pret ITSB (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiskas Kopienas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu QUICKY , reģistrācijas pieteikums — Agrākas grafiskas Kopienas, valsts un starptautiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu Quick — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes QUICKIES — Sajaukšanas iespēja — Reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)